පුත්තලම ප්‍රාදේශී්‍ය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය

පුත්තලම ප්‍රාදේශී්‍ය ලේකම් කාර්යාල සුභාෂි ශාලාවේ දී

2018.11.29 (බ්‍රහස්පතින්දා)

පෙ.ව.09.00

 

புத்தளம் பிரதேச கலை இலக்கிய பெருவிழா

புத்தளம் பிரதேச  செயலகம் சுபாஷி மண்டபம்

2018.11.29 (வியாழக்கிழமை)

மு.ப. 09.00

 

News & Events

19
Feb2020

2020 Youth Parliament Election Registration

If you are between the ages of...

28
Nov2018
පුත්තලම ප්‍රාදේශී්‍ය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය  /  புத்தளம் பிரதேச கலை இலக்கிய பெருவிழா

පුත්තලම ප්‍රාදේශී්‍ය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය / புத்தளம் பிரதேச கலை இலக்கிய பெருவிழா

පුත්තලම ප්‍රාදේශී්‍ය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය පුත්තලම ප්‍රාදේශී්‍ය...

Scroll To Top