පුත්තලම ප්‍රාදේශී්‍ය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය

පුත්තලම ප්‍රාදේශී්‍ය ලේකම් කාර්යාල සුභාෂි ශාලාවේ දී

2018.11.29 (බ්‍රහස්පතින්දා)

පෙ.ව.09.00

 

புத்தளம் பிரதேச கலை இலக்கிய பெருவிழா

புத்தளம் பிரதேச  செயலகம் சுபாஷி மண்டபம்

2018.11.29 (வியாழக்கிழமை)

மு.ப. 09.00

 

News & Events

26
May2021
සියලු සිත් සනසන පින්බර වෙසක් මංගල්‍යක් වේවා...!!! (2021.05.26)

සියලු සිත් සනසන පින්බර වෙසක් මංගල්‍යක් වේවා...!!! (2021.05.26)

සියලු සිත් සනසන පින්බර වෙසක් මංගල්‍යක් වේවා...!!!...

Scroll To Top