සියලු සිත් සනසන පින්බර වෙසක්
මංගල්යක් වේවා...!!!
☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸☸
🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮
රටට ලෝකයට සිදුවී ඇති මේ රෝග දුක් බිය සියල්ල තුරන් වේවායි පතමු...
අයහපත් කාලගුණයෙන් කිසිවකුට කරදරයක් නොවේවා 🙏
 
 
186486123 337909134512702 5595408410158659388 n

News & Events

26
May2021
සියලු සිත් සනසන පින්බර වෙසක් මංගල්‍යක් වේවා...!!! (2021.05.26)

සියලු සිත් සනසන පින්බර වෙසක් මංගල්‍යක් වේවා...!!! (2021.05.26)

සියලු සිත් සනසන පින්බර වෙසක් මංගල්‍යක් වේවා...!!!...

Scroll To Top